sobota, 25. maj 2019, Polska, Red 1.5-roczny pitbull rednose - doświadczony dom na CITO!

Z 25. maj 2019 - 13:00
Do 31. maj 2019 - 16:00
111 Ludzi uczestniczy
Opis wydarzenia
Proszę, przeczytaj do końca (english version below).

Red bardzo pilnie szuka domu, także tymczasowego. To wspaniały i piękny pies, wdzięczny, kochający i mądry. Odpłaci się za miłość i opiekę tysiąckrotnie. Jednak jego życie nie było usłane różami, dlatego Red potrzebuje osoby, która wie jak pracować z psem tej rasy po przejściach, znającej trening kennelowy i potrafiącej zapewnić mu odpowiednią aktywność, zarówno fizyczną, jak i umysłową.

Red (wcześniej Bruno) - 1.5 roczny pit bull red nose odebrany interwencyjnie, przeraźliwie chudy, z nużycą (wyleczona), alergik, szuka bardzo odpowiedzialnego domu, znającego rasę.

Pies był mocno wycofany, początkowo przy pierwszym poznaniu boi się ludzi, szczególnie mężczyzn, kuli się albo obszczekuje. Kiedy zaufa - staje się przytulasem i daje buziaki. Jest bardzo radosny, uwielbia się bawić, ganiać, biegać za patykami, jest wpatrzony w człowieka.

Niestety Reda prawie wszyscy fundacyjni spacerowicze się boją, więc nie odbiera tylu pozytywnych doświadczeń ile mógłby. Robi się coraz bardziej nieprzewidywalny w stosunku do obcych, szczególnie bojących się go, natomiast przy właściwym zapoznaniu odnosi się do nich pozytywnie.

Red natychmiast musi zamieszkać z człowiekiem i rozpocząć pracę nad socjalizacją i podstawowym posłuszeństwem!

> Red nie może mieszkać z dziećmi!

> Znanemu opiekunowi pozwala na przeprowadzenie wszelkich zabiegów pielęgnacyjnych, na łapanie za łapy, zaglądanie w paszczę i uszy, kąpiel, założenie kagańca, mimo że tego nie lubi.

Pokaż więcej

> W znanym sobie otoczeniu potrafi się skupić na pracy i dość szybko się uczy. Lubi się bawić ale szybko traci zainteresowanie zabawkami. Nie ma kondycji. Nie lubi pływać - boi się wody.

> Został sprawdzony ze zrównoważonym psem, nie wykazywał agresji, po prawidłowym zapoznaniu pili wodę z jednej miski. Mógłby zamieszkać ze zrównoważoną suką lub psem. Na spacerze w znanym sobie spokojnym otoczeniu jest w stanie ignorować niektóre obce psy.

> W sytuacji przebodźcowania lub strachu rzuca się w kierunku wszystkich psów, aż robi fikoł w powietrzu i spada na plecy; jest w stanie rozerwać mocną smycz. Na małej przestrzeni, np. u weterynarza, reaguje agresywnie w stosunku do psów, ale jest w stanie się uspokoić, jeśli te psy nie odpowiadają agresywnym zachowaniem.

> Nie toleruje kotów, może też gonić (polować) małe psy.

> Nie ma wyczucia, skacze i szybko się nakręca, jest w stanie zrobić krzywdę w zabawie (np. rozbić łuk brwiowy).

> Boi się ruchu ulicznego i miasta, nagłych dźwięków i nadchodzących obcych osób - jego reakcje mogą być różne, będzie wymagał socjalizacji. Może nie potrafić zostawać sam w domu i uspokajać się gryzieniem mebli i drzwi, bądź wyciem. Pozostawiony na chwilę sam w pokoju popiskiwał i skakał na klamkę.

> Jest bardzo silny, potrafi pociągnąć na smyczy kiedy zobaczy coś interesującego, adoptujący musi być w stanie go utrzymać na smyczy.

> Jest psem reaktywnym - najpierw robi potem myśli. Skutkuje to np. szarżowaniem na opiekuna i próbą nie wpuszczenia go do mieszkania.

Red był na wizycie u specjalisty, uczula go większość standardowych mięs (drób, wołowina, cielęcina, wieprzowina, jagnięcina), siano/słoma, kwitnące sosny oraz pyłki łąkowe, źle reaguje na ostre słońce. Musi być kąpany w szamponach leczniczych i hypoalergicznych. Musi także jeść hypoalergiczną karmę dobrej jakości (obecnie White Wolf Nord Salmon Gold Edition, 199 zł/12 kg, była próba zmiany karmy na ToW Pacific Stream zakończona zaostrzeniem objawów uczuleniowych).

***
Obowiązuje rozszerzona procedura adopcyjna - ankieta, wizyta i umowa adopcyjna, a także odwiedziny u psa przed adopcją pod Warszawą - kilka spacerów. Adoptujący musi się także zgodzić na wizyty poadopcyjne. Red jest zaszczepiony, wykastrowany, posiada chip.

Pies nie jest na sprzedaż, nie pytaj więc, ile kosztuje albo czy jest za darmo. Nie pytaj, gdzie masz po niego przyjechać, gdyż nie zostanie wydany bez procedury. Nie zostanie wydany na podwórko. Nie rozmawiamy z nieletnimi.

Warszawa
609 821 023

***
ENGLISH VERSION

Please, read the whole description.

Red is urgently looking for a home, also a foster home. He's a wonderful and beautiful dog, grateful, loving and smart. He will pay back for love and care a thousand times. However, his life was not covered with roses, so Red needs a person who knows how to work with a dog of this breed after a trauma, that knows kennel training and is able to provide him with appropriate physical and mental activity.

Red (formerly Bruno) - a 1.5 year old pit bull red nose, reclaimed during an intervention, terribly skinny, with mange (healed), allergic, looking for a very responsible home, knowing the breed.

Initially the dog was strongly withdrawn, at the first introduction is afraid of people, especially men, he cowers or barks. When he gains the trust - he becomes cuddly and gives kisses. He is very joyful, loves to play, to chase, to run after sticks, looks up to a man.

Unfortunately almost all volunteer walkers are scared of Red, so he sees people only during feeding time and goes out for 3 walks a week. He is becoming more and more unpredictable with strangers, especially those who are afraid of him, but properly introduced he acts friendly.

Red must immediately start living with a man and start working on socialization and basic obedience!

> Red cannot live with children!

> He will allow a known person to handle him – wash, touch everywhere, check his teeth and ears, put his muzzle, though he does not like it.

> In known environment he is able to concentrate on work and he learns fast. He likes to play but quickly looses interest in toys. He needs to work on physical condition. Doesn’t like to swim – he’s afraid of water.

> He was checked with a balanced dog, did not show aggression, after properly familiarized - both dogs were drinking water from one bowl. He could live with a balanced ***** or dog, under supervision. During a walk in a known environment he is able to ignore some other dogs.

> When overstimulated or in fear, he shows aggressive behavior toward dogs, he can flip in the air and fall on his back, he is able to tear apart the leash. In small spaces (e.g. at Vet clinic) he shows aggressive behavior toward dogs, but he is able to calm down when other dogs will not respond with aggressive behavior.

> He does not tolerate cats, may be chasing (hunting) small dogs.

> He is not able of his strength sometimes, he jumps and excites quickly, he can harm a person unintentionally (e.g. hitting an eyebrow with his head when he jumps).

> He is afraid of street traffic and city, sudden sounds and strangers approaching – his reactions may vary, he needs socialization. May not know how to stay alone at home and without proper training may calm himself down by chewing furniture and doors or by howling. When left alone for a while in the room – he was squealing and jumping on the door-handle.

> He is very strong, he can pull while on the leash when sees something interesting, person who will adopt him must be able to hold him on the leash.

> He is reactive dogs – first he reacts then he thinks. It causes e.g. charging on the person that comes back home and trying not to let them in.

Red is after a consultation with a specialist, he is allergic to most meat (poultry, beef, veal, pork, lamb), hay, blooming pines and grassland pollen, he reacts allergic to sun. He must be administered medication and be bathed in healing and hypoallergenic shampoos. He must also eat good quality hypoallergenic food (currently White Wolf Nord Salmon Gold Edition, 199 zł/12 kg, we tried to change to Taste of the Wild Pacific Stream but it ended with exacerbation of allergic reaction).

***
There is an extended adoption procedure - a survey, visit at adoption family house and written adoption agreement, as well as a visit to a dog before adoption near Warsaw - a few walks. Adoption family must also agree to after-adoption visits and check-ups. Red is vaccinated, castrated, has a chip.

The dog is not for sale, so do not ask how much does adoption cost or whether the dog is for free. Do not ask where and when you have to come for the dog, because it will not be given away without a procedure. Dog will not be given away to live in an outside kennel. We do not talk to minors.

Warsaw
+48 609 821 023

Red 1.5-roczny pitbull rednose - doświadczony dom na CITO!, Polska zdarzenie

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz