sobota, 12. październik 2019, Kraków, Metatronia Light Conference 2019

Z 12. październik 2019 - 10:00
Do 13. październik 2019 - 17:00

Kraków

Zobacz na mapie
0 Ludzi uczestniczy
Opis wydarzenia
A 2-day event to be held in Kraków, Poland. The Venue details will be disclosed shortly.
You are welcome to join us for a weekend of light connection, discussion, speakers, vibrational Attunement, Archangel Metatron connection and energetic channelling. There will also be a visit to the beautiful Wawel Chakra. Lunch will be provided for both days. There will be an evening meal gathering on Saturday.  A Translator and Tour guide will be provided.  We are still in the process of setting up this amazing weekend.

The purpose of this conference is to bring awareness to the intervention of divine light at this time assisting our light evolution. Uplifting energies, connection and assisting the light awakening and unity of mankind. We have chosen this location due to its energy, beauty and sacred history.

The conference is open to everyone and for those who would like to be considered as a speaker at this event please email Tammy@metatronia.com or Jolanta at: biuro@magiateria.pl
The conference is limited to 100 places.
We will share Agenda and further information soon. A minibus will be provided to take attendees to and from the venue each day. Further details to follow.
General Information: 

People were living on what is now the Wawel hill as far back as 50,000 years ago. It is known, but perhaps not to many, as one of the Earth’s sacred, powerful energy centres.
“According to a legend, Greek philosopher, mystic, and explorer, Apollonius of Tyana, discovered a hill during one of his long-term voyages, now called Wawel, which emitted great, positive radiation. He left there one of his talismans to reveal the full potential of chakra radiation”.

More about Wawel Chakra Jewel & location:
“Wanda Dynowska, a Polish theosophist and translator, who bonded Wawel with an old Hindu legend. The legend tells that God Shiva threw seven stones in seven directions towards Earth, as a gift to the people, spawning seven places that emit the god's powerful energy”.

Pokaż więcej
“In the past, famous philosopher‘s and Theosophists have visited Wawel and mentioned that they felt great spiritual powers being emitted”.
“Although St. Gereon’s chapel is not open to the public, single people engrossed in meditation can still be found - all year around, standing or sitting near the north-west corner of Wawel's courtyard. Believers may also touch a chapel wall with their heads, backs, hands or heels – this is the wall which screens St. Gereon’s chapel from the eyes of the public”.
“It became customary for people who believe in the power of the chakra to come here and lean against the wall for a few minutes in order to recharge their spiritual batteries”.
“According to geomants, dowsers and psychics, there is no doubt about the powerful, positive energy radiating out of the place called Czakram Wawelski”.
“According to Polish geomant and dowser Leszek Matela, there is unusual radiation there, both cosmic and terrestrial, emanated by subterrainian water veins ascending towards the chapel. The water veins flow deeply underground in the bedrock, lifting up beneath the chapel. Consequently, the annular radiation occurs. The radiation is beneficial to human beings, unlike the radiation of usual water veins”.
“Additionally, this powerful radiation is intensified by the global Hartmann Grid and the diagonal Curry Grid. These two cosmic radiation networks distribute and intensify both earth and cosmic radiation, either negative (of water veins etc.) or positive of places of power”.
As many as seven ley lines cross at Wawel. They link Wawel to many other places of power, including Stonehenge, Jerusalem, Stara Zagora, Istanbul, Arkona, Rome, Vilnius. Earth chakras are active nodes of Earth global crystal-like structure. The Wawel Chakra is a left-handed one, which means that its main purpose is to absorb negative energy and cleanse energy aura this part of Earth”.
“The specific location of the positive energy is not open to the public in spite of the archeological excavation there having been completed. When the chakra area was roped off in 2001, the conservationists' desire to protect the wall from the public was explained as the main reason for this, although there is no doubt that the cathedral hierarchy's distaste for New Age tourism also played a part”.

Hosts: Tammy L Majchrzak & Jolanta Magiateria

Dwudniowe wydarzenie, które odbędzie się w Krakowie. Szczegóły miejsca zostaną ujawnione wkrótce. Zapraszamy do przyłączenia się do nas w weekend lekkiego związku, dyskusji, mówców, wibrującego dostrojenia, połączenia Archanioła z Metatronem i energetycznego channelingu.
Odwiedzi również piękną czakrę Wawelską. Lunch będzie zapewniony na oba dni. W sobotę odbędzie się wieczorny posiłek. Zapewniony zostanie przewodnik tłumacza i przewodnika. Nadal jesteśmy w trakcie tworzenia tego niesamowitego weekendu. Celem tej konferencji jest doprowadzenie świadomości do interwencji boskiego światła w tym czasie, wspomagając naszą ewolucję światła. Pobudzające energie, połączenie i pomoc w przebudzeniu i jedności ludzkości.
Wybraliśmy to miejsce ze względu na jego energię, piękno i świętą historię.
Konferencja jest otwarta dla wszystkich, a dla tych, którzy chcieliby zostać uznani za prelegenta na tym wydarzeniu, prosimy o wysłanie maila na adres Tammy@metatronia.com lub Jolanta pod adresem: biuro@magiateria.pl
Konferencja jest ograniczona do 100 miejsc.
Wkrótce udostępnimy Agendę i dalsze informacje.
Zostanie dostarczony minibus, który zabierze uczestników do iz miejsca każdego dnia. Dalsze szczegóły do ​​naśladowania. Informacje ogólne:

Ludzie żyli na wzgórzu na Wawelu już 50 000 lat temu. Jest znany, ale może nie wielu, jako jeden ze świętych, potężnych centrów energetycznych Ziemi.
„Według legendy grecki filozof, mistyk i odkrywca Apoloniusz z Tyany odkrył wzgórze podczas jednej ze swoich długich podróży, obecnie zwanej Wawelem, które emitowało wielkie, pozytywne promieniowanie. Zostawił tam jeden ze swoich talizmanów, aby odkryć pełen potencjał promieniowania czakry ”.

Więcej o Klejnocie i lokalizacji Czakry Wawelskiej:
„Wanda Dynowska, polska teozofia i tłumaczka, która związała Wawel ze starą hinduską legendą. Legenda mówi, że Bóg Śiwa rzucił siedem kamieni w siedmiu kierunkach w kierunku Ziemi, jako prezent dla ludzi, tworząc siedem miejsc, które emitują potężną energię boga ”.
„W przeszłości sławni filozofowie i teozofowie odwiedzali Wawel i wspominali, że odczuwają wielkie duchowe moce”.
„Chociaż kaplica św. Gereona nie jest otwarta dla publiczności, wciąż można znaleźć samotnych ludzi pochłoniętych medytacją - przez cały rok, stojąc lub siedząc w północno-zachodnim rogu dziedzińca Wawelu. Wierzący mogą również dotykać ściany kaplicy swoimi głowami, plecami, rękami lub obcasami - to ściana, która osłania kaplicę św. Gereona przed oczami publiczności ”.
„Stało się zwyczajem, aby ludzie, którzy wierzą w moc czakry, przychodzili tutaj i opierali się o ścianę przez kilka minut, aby naładować swoje duchowe baterie”.
„Według geomantów, dowcipnisiów i psychików, nie ma wątpliwości co do potężnej, pozytywnej energii promieniującej z miejsca zwanego Czakram Wawelski”.
„Według polskiego geomanta i dowcipnisia Leszka Mateli istnieje tam niezwykłe promieniowanie, zarówno kosmiczne, jak i ziemskie, emanowane przez subterrainskie żyły wodne wznoszące się w kierunku kaplicy. Żyły wodne płyną głęboko pod ziemią w podłożu skalnym, unosząc się pod kaplicą. W konsekwencji następuje promieniowanie pierścieniowe. Promieniowanie jest korzystne dla ludzi, w przeciwieństwie do promieniowania zwykłych żył wodnych ”.
„Dodatkowo, to potężne promieniowanie jest wzmocnione przez globalną siatkę Hartmanna i diagonalną siatkę curry. Te dwie kosmiczne sieci promieniowania rozprowadzają i intensyfikują zarówno promieniowanie ziemskie, jak i kosmiczne, negatywne (żył wodnych itp.) Lub pozytywne miejsc mocy ”.
Aż siedem linii ley przecina się na Wawelu. Łączą Wawel z wieloma innymi miejscami władzy, takimi jak Stonehenge, Jerozolima, Stara Zagora, Stambuł, Arkona, Rzym, Wilno. Czakry ziemi są aktywnymi węzłami globalnej struktury krystalicznej Ziemi. Czakra Wawelska jest leworęczna, co oznacza, że ​​jej głównym celem jest wchłonięcie negatywnej energii i oczyszczenie aury energetycznej tej części Ziemi ”.
„Specyficzne położenie pozytywnej energii nie jest otwarte dla publiczności pomimo ukończenia wykopalisk archeologicznych. Kiedy obszar czakry został odcięty w 2001 r., Chęć ochrony konserwatystów przed publicznością została wyjaśniona jako główny powód tego zjawiska, chociaż nie ma wątpliwości, że niechęć hierarchii katedralnej do turystyki New Age również odgrywała rolę ”.
Gospodarze: Tammy L Majchrzak i Jolanta Magiateria

Metatronia Light Conference 2019, Kraków zdarzenie

SquashSkills Coach Education Workshop
sobota 07. wrzesień 2019
2 shares
Lambda Days 2020
czwartek 13. luty 2020
1 shares
Sphere.IT conference 2019
niedziela 06. październik 2019
1 shares
Kraków Digital Marketing Conference
czwartek 12. wrzesień 2019
2 shares
Spotkanie po Latach
wtorek 22. czerwiec 2021
36 shares
Fireside chat with Marek Jankowski  of malawielkafirma.pl
czwartek 10. październik 2019
3 shares
Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz