niedziela, 27. październik 2019, Drzwi Zwane Koniem, info:lab | komunikacja pozawerbalna

Z 27. październik 2019 - 10:00 Do 18:00

Drzwi Zwane Koniem

Zobacz na mapie
Opis wydarzenia
[english below]proces rekrutacyjny: start: 4.09 

AF: Czy wiesz jak wiele można dowiedzieć się o drugim człowieku wyłącznie poprzez obserwację? Mowa ciała to znacznie więcej niż słowa. Wiele informacji można zdobyć wyłącznie uważnie przyglądając się drugiej osobie.
AK: Nieustanny szum w naszych głowach, natłok myśli, bodźców, światła, muzyka, reklamy, głosy, ekran telefonu, czasem sprawiają że jesteśmy ślepi na to co dzieje się ponad słowami. Czy dałoby się uniknąć wymiany werbalnych komunikatów, zastępując je czystą obserwacją; sprawić, że świat chociaż na chwilę przestanie krzyczeć do nas zewsząd. Skupić się na osobie, tej fizycznej, wbrew pozorom całkiem podobnej do nas samych.

Komunikacja pozawerbalna stanowi fundament relacji międzyludzkich. To dzięki gestom, pozom, ruchom i minom jesteśmy w stanie odczytywać prawdziwe emocje i uczucia. Dzięki zrozumieniu tych komunikatów możemy przestać pochopnie oceniać, lepiej się rozumieć i wczuwać w stan rozmówcy. 
info:lab | komunikacja pozawerbalna to warsztaty, podczas którym poprzez niewerbalną improwizację teatralną nauczyć się będzie można lepszego porozumiewania, bez użycia słów. Motywem przewodnim będą niewerbalne formy ekspresji. 

Agata Filipowicz (AF) - kurator festiwalu
Aleksandra Kopeć (AK) - producent festiwalu

A #afestivalfestiwal twórców przestrzeni miejskiejEDUKACJA | INNOWACJA | INTEGRACJA | EKSPERYMENT----------------------------------------------------------------ENrecruiting process: start: 4.09 
AF: Do you realise how much you can learn about another person just through observation. Body language can tell you more than just words. There is so many informations you can only get by watching a person carefully. 
AK: Constant noise in our heads, so many thoughts, impulses, lights, sounds, ads, voices, screens make us blind to what happens between words. Would it be possible to exchange verbal communication for pure observation, causing the world to stop screaming at us from all sides. Just concentrate on the person standing before us, upon closer inspection, surprisingly similar to ourselves


Pokaż więcej
Nonverbal communication is at the base of human relationships. Through gestures, poses, movements and expressions we can learn the true emotions and feelings. By understanding those messages we can stop to judge without thought, understand each other better and put ourselves in the place of the person we talk to. 
info:lab | nonverbal communication is a workshop, where through nonverbal theater improvisation you’ll learn to communicate better, without using words. The leading topic will be nonverbal forms of expression.

Agata Filipowicz (AF) - festival curator
Aleksandra Kopeć (AK) - festival production

A a festival of city creatorsEDUCATION | INNOVATION | INTEGRATION | EXPERIMENT

info:lab | komunikacja pozawerbalna, Drzwi Zwane Koniem zdarzenie

Znajdź więcej ciekawych wydarzeń
Pobierz zalecenia zdarzeń na podstawie Twojego Facebooka smaku. Zdobądź to teraz!Pokaż mi odpowiednie imprezy dla mnieNie teraz